PPS Adria

Copyright Qode Interactive 2016

SITO tisak

 

Sito tisak je u upotrebi vjekovima unazad, i najveći dio samog procesa tiska se nije mijenjao od samih početaka. Svoju dugovječnost, ova tehnika tiska, duguje jednostavnosti i širokom polju primjene.

 

Sito tiskom se može tiskati u više boja na različitim materijalima i oblicima, cilindričnim, sfernim ili savijenim. Opseg primjene ove vrste tiska nije ograničen i može se tiskati na staklenim, plastičnim, metalnim, drvenim i keramičkim podlogama raznih oblika i namjena.

 

Drugi naziv za sito tisak je propusni tisak, a osnovni proces podrazumjeva tiskanje pomoću specifičnog sita.

 

Naime, najprije se priprema osnova za tisak u vidu specijalnog okvira koji se najčešće izrađuje od drveta ili aluminija, a njegove dimenzije se prilagođavaju materijalu koji je potrebno tiskati. Potom se na pripremljen okvir zateže tkanina koja je mahom izrađena od poliestera, pa se zatim sito premazuje specijalnom emulzijom. Kada se nanešena emulzija osuši, ona zatvara pore na situ. Zatim se pristupa izradi motiva koji će biti tiskan i to na specijalnom filmu ili paus papiru, koji se prisloni na pripremljeno sito, te se tako izlaže sušenju, a najčešće se proces sušenja provodi UV zrakama. Kada se potpuno osuši, sito se ispire od nanosa emulzije, nakon čega ostaju otvorene rupice na njemu na onim mjestima na koje svjetlo nije doprlo, što je zapravo otisak za tisak. Sito se zatim postavlja na stroj za sito tisak i počinje sam proces.

 

Pored ovoga, za sito tisak se koristi specijalni takozvani rakel nož čijim prevlačenjem preko sita boja prolazi kroz rupice u situ i na taj način ostavlja otisak na određenom materijalu.

 

U usporedbi sa drugim tiskarskim tehnikama, sito tisak pruža različite mogućnosti dobijanja različitih debljina slojeva boje na otisku tako da otisnuti materijal iskazuje reljefnost i vizualno djeluje kao trodimenzionalni objekt. Imajući u vidu da se mogu koristiti boje sačinjene na bazi pigmenata različitih fizičko-kemijskih osobina, ili vodorastvorne i fluorscentne boje obično se u okviru stroja ugrađuje uređaj za sušenje otiska, najčešće u obliku komora.

 

Osnovne karakteristike sito tiska odnose se na prilično brzu izradu, uz relativno niske troškove izrade štamparskih formi, imajući u vidu da je isplativost sito tiska posebno naglašena kada su u pitanju veće naklade.

 

ZLATOTISAK

 

Zlatotisak ili folijatisak je tehnika tiska koja koristi foliju za otiskivanje napravljenu od višeslojnog poliestera koji pod utjecajem visoke temperature i pritiska zagrijane metalne forme, otpušta na podlogu metalizirani sloj. Pod pritiskom, vrši se odvajanje sloja boje sa nosača folije koji ostaje na utisnutoj površini materijala. Vrste i boje folija su različite, zavisno od materijala koji se tiska, a temperatura i pritisak se prilagođavaju vrsti materijala za otiskivanje.